mStore
STÄNG
Allmänna leveransvillkor 
  
1. Allmänt  

 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för MacSupports produkter, om annat inte särskilt 
överenskommits skriftligt mellan kunden och MacSupport.  

 1.2 Vid försäljning till konsument tillämpar MacSupport de tvingande regler som följer 
av tillämplig lagstiftning. Mer information framgår av distansavtalslagen.  

 2. Beställning  

 2.1 Beställning av MacSupports produkter sker via www.mstore.se, brev, 
telefon eller fax. För att en beställning skall vara bindande för MacSupport skall 
beställningen skriftligen bekräftas av MacSupport före genomförd leverans. Detta 
innebär bland annat att om produkt i MacSupports sortiment utgått eller av annan 
anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är MacSupport 
inte skyldigt att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma 
enligt ovan.  

 3. Leverans, frakt och risken för produkten 

 3.1 Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån MacSupports lager. Vid 
leverans "fritt kunden" är leveransdagen den dag då produkten framkommer till kunden. 
Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den 
dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos MacSupport. Risken för 
produkten övergår på kunden på leveransdagen. 

 3.2 Såvida inte annat överenskommits sker leverans från MacSupports lager i Sverige. 
MacSupport ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive 
transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt efter överenskommelse med 
kunden. Om MacSupport ombesörjer transport skall kunden ersätta MacSupports 
utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits.  

 4. Leveransförsening  

 4.1 Kunden får genom skriftligt meddelande till MacSupport häva avtalet såvitt avser 
försenade produkter om leveransförsening som beror på MacSupport eller något 
förhållande på MacSupports sida pågår mer än 45 dagar.  

 5. Pris och betalning  

5.1 angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden 
äger då skriftligen häva köpet i enlighet med punkten 8 nedan.  

5.2 På MacSupports hemsida och i dess katalog förekommande priser och avgifter är 
exklusive mervärdeskatt och andra skatter och pålagor samt även exklusive eventuella 
frakt‐ eller portokostnader vilka utgår enligt MacSupports gällande prislista på 
leveransdagen.  
 
5.3 MacSupport förbehåller sig rätten att när som helst före leveransdagen justera under 
punkten

5.4 Såvida MacSupport inte skriftligen medger annat skall kunden erlägga betalning mot 
postförskott. Vid beställning från MacSupports hemsida finns även möjlighet till 
direktbetalning via Internetbank, samt betalning med svenska VISA‐ och Master Card‐
kort. Efter särskild kreditprövning kan betalning även ske mot faktura. MacSupport 
utfärdar faktura på leveransdagen.  
 
6. Dröjsmål med betalning  
 
6.1 Betalar inte kunden i rätt tid har MacSupport rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt 
lag och i förekommande fall innehålla leverans eller del därav.  
 
6.2 Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det MacSupport 
uppmanat kunden att betala förfallet belopp, får MacSupport genom skriftligt 
meddelande till kunden häva avtalet helt eller delvis. Häver MacSupport avtalet har 
MacSupport även rätt till skadestånd.  
 
7. Ägarförbehåll  
 
7.1 Produkterna förblir MacSupports egendom till dess de till fullo betalats.  
 
7.2 Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda 
produkterna och att inte utan MacSupports skriftliga medgivande vidta ändringar i 
dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som 
omfattas av ägarförbehåll.  
 
8. Returrätt och reklamationer  
 
8.1 Kunden har endast rätt att returnera sådan produkt som MacSupport lagerhåller. För 
produkter som MacSupport inte lagerhåller eller produkt som MacSupport lagerhåller 
men som specialanpassats för kunden gäller ingen returrätt. Retur får ske inom 10 dagar 
från leveransdagen under förutsättning att produkten återlämnas till MacSupport i 
oskadat och obrukat skick i obruten originalförpackning. Kund som önskar returnera 
produkt skall först kontakta MacSupport och därvid erhålla ett returnummer. 
Returnumret är gällande i 10 dagar från erhållandet. Vid retur skall returnummer anges 
och kopia av faktura och/eller kvitto på erlagd betalning bifogas. Observera att 
erhållande av returnummer inte utgör en godkänd retur av produkten. Returen är 
godkänd först när MacSupport mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara 
insänd i enlighet med ovanstående villkor. Det åligger kunden att ombesörja och bekosta 
kostnaderna för returfrakten. Vid återbetalningen och/eller krediteringen gör dessutom 
MacSupport avdrag för fraktkostnader samt en allmän hanteringsavgift uppgående till 
375 kronor vid fall att produktens värde överstiger 1.000 kronor exklusive 
mervärdesskatt. Returfrakten sker på kundens risk.  
 
8.2 Det åligger kunden att kontrollera beställda produkter vid mottagandet av dem med 
hänsyn till eventuella fel och brister. Finner kunden genom sin undersökning att
produkten är behäftad med fel eller brist skall kunden reklamera detta skriftligt senast 
10 dagar från leveransdagen. Sker inte sådan reklamation anses kunden ha godtagit det 
skick som produkten levererats i.  
 
8.3 Konsumentens (privatperson) ångerrätt vid distansavtal ‐ Konsument har på det sätt 
lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att 
frånträda ett köp genom att till MacSupport lämna eller sända ett meddelande om detta 
inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. 
Ångerrätten gäller dock inte datorprogram, ljud‐ och bildupptagningar då 
förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex 
serienummer). Ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning är i 
väsentligen oförändrat skick. Varan med originalförpackning skall således återsändas i 
samma skick som när den erhölls av kund. Varan skall sändas till MacSupport med 
ordersedel, faktura och uppgift på giltigt returnummer. I annat fall kan köpet inte 
identifieras av MacSupport. Ångerrätten är ej tillämplig för företag. Vill konsument utöva 
ångerrätt skall denne kontakta MacSupports kundservice på e‐post 
kundservice@mstore.se eller via MacSupports hemsida på www.mstore.se/retur och 
uppge order‐ eller fakturanummer för att få ett returnummer. Returnumret är giltigt 
under 14 dagar under vilken tid varan på kundens bekostnad skall ha kommit 
MacSupport tillhanda. Är returfrakten inte betald görs avdrag för denna från den av 
kunden erlagda köpeskillingen när denna återbetalas. För mer information om lagen se 
även distansavtalslagen.  

8.4 Returer som är godkända skall om inget annat angivits skickas till:
Macsupport AB
Trekantsvägen 9
11743 Stockholm

OBS. Viktigt är att försändelsen skickas med Postens företagspaket.
 
9. Särskilda villkor för programprodukter  
 
9.1 För programprodukter gäller särskilda villkor som särskilt bifogas vid köp eller där 
så ej är fallet, finns förpackade tillsammans med programprodukten, före vad som anges 
i dessa allmänna leveransvillkor i övrigt. 
 
9.2 Kunden erhåller en ej exklusiv nyttjanderätt till programprodukter som levereras på 
eget media eller ingår i produkten. Kunden erhåller inte genom dessa allmänna villkor 
någon annan rätt såsom äganderätt eller upphovsrätt genom avtalet.  
 
10. Garanti  
 
10.1 Produkterna levereras med de garantier som tillverkare eller leverantör erbjuder 
MacSupport. Kunden kan inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från 
MacSupport. Garantiperioden förlängs inte till följd av att MacSupport avhjälper fel i 
eller företar omleverans av produkterna.  
 
11. Ansvar för fel  
 
11.1 MacSupport är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet 
omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att 
den inte uppfyller avtalad specifikation.  
 
11.2 MacSupports ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens 
avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.  
 
11.3 MacSupports ansvar omfattar inte:  
 a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning 
eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;  
 b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna 
som inte sker i enlighet med MacSupports instruktioner;  
 c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som 
framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes 
personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom MacSupports 
kontroll;  
d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av 
förbrukningstillbehör erfordras.  
 
11.4 MacSupport ansvarar endast för fel som påtalas inom ett år från leveransdagen.  
 
11.5 När produkten är svår att flytta kan avhjälpande av fel ske hos kunden. Vid sådant 
avhjälpande skall berörda delar ställas till MacSupports förfogande under därför 
erforderlig tid. Tid för sådana åtgärder skall förläggas till MacSupports ordinarie 
arbetstid. På MacSupports begäran skall representant från kunden närvara under 
MacSupports arbete. I övrigt fall skall felavhjälpandet ske hos MacSupport eller av denna 
anvisat serviceställe i Sverige. Kunden ombesörjer transporten och står för kostnaden 
och risken för denna.  
 
11.6 Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som MacSupport 
ansvarar för skall kunden ersätta MacSupport enligt MacSupports vid var tid gällande 
prislista.  
 
11.7 MacSupports ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov 
vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot MacSupport med 
anledning av fel.  
 
12. Ansvarsbegränsning  
 
12.1 Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för MacSupport enligt 
förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, 
ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den 
eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.  
 
12.2 MacSupports ansvar omfattar endast direkta förluster. MacSupports ansvar 
omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller 
kundens förlust av data, och ej heller skador som MacSupport inte skäligen kunde 
förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen 
kunde ha undvikit eller övervunnit.  
 
13. Överlåtelse av avtalet  
 
13.1 MacSupport får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning 
enligt förevarande allmänna villkor.  
 
13.2 Kunden äger inte rätt att överlåta sina åtaganden mot MacSupport utan att 
dessförinnan erhålla MacSupports skriftliga godkännande.  
 
14. Tvist  
 
14.1 Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och 
därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. 
Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden 
för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om 
allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses 
av Stockholms Handelskammare.  
 
15. Personuppgifter
MacSupport är personuppgiftsansvarig för de uppgifter kunden lämnar till MacSupport.
MacSupport behandlar kundens personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet och
för att genom marknadsföring lämna information om egna samt särskilt utvalda
samarbetspartners produkter. Om du behöver ändra dina uppgifter kan du kontakta
MacSupport via www.mstore.se.